Feanstore

Afrekenen

Ticketing

Afrekenen

Jaarverslag 2014-2015

Gepubliceerd op 23 december 2015 14:00

Afgelopen maandag 21 december is de jaarrekening van s.c. Heerenveen Holding B.V. over boekjaar 2014-2015 door de aandeelhouder (Stichting Sportclub Heerenveen) vastgesteld in de algemene vergadering, de zogeheten ‘Jaarvergadering’. In deze vergadering is naast het vaststellen van de jaarrekening en het bestemmen van de winst, ook kwijting en decharge verleend aan het bestuur, de one-tier-board, van s.c. Heerenveen Holding B.V. (sc Heerenveen).

Het jaarverslag 2014-2015 is gebaseerd op de vastgestelde jaarrekening 2014-2015.

Het resultaat na belastingen, de netto winst, bedraagt € 9.853.586,- en is volledig toegevoegd aan het eigen vermogen dat hiermee uitkomt op € 22.148.963,-.

Het resultaat na belastingen bestaat uit:

  • het bedrijfsresultaat vóór resultaat vergoedingssommen +
  • het resultaat vergoedingssommen -/-
  • afschrijvingen en afwaarderingen vergoedingssommen +
  • de rentebaten -/-
  • de vennootschapsbelasting +
  • het resultaat uit de deelneming in Sportstad Heerenveen B.V.

Het bedrijfsresultaat vóór resultaat vergoedingssommen is weliswaar € 730.728,- verbeterd ten opzichte van vorig jaar, maar is nog altijd negatief en bedroeg € 2.416.437,-. De bedrijfslasten van sc Heerenveen zijn dus nog steeds hoger dan de netto omzet.

De netto omzet voor 2014-2015 bedroeg € 19.719.651,- en is daarmee € 1.581.351,- lager dan over voorgaand seizoen. Dit komt vooral door lagere sponsoropbrengsten van € 1.743.172,-. De overige omzet is met € 161.821,- toegenomen. De bedrijfslasten daalden met € 2.312.079,-. Van € 24.448.167,- in 2013-2014 naar € 22.136.088,- in het voorliggende boekjaar 2014-2015. Deze daling bestaat uit lagere personeelskosten van € 1.810.788,-, met name door lagere salariskosten voor spelers en lagere overige bedrijfskosten van € 501.291,-.

Het resultaat vergoedingssommen is de overeengekomen transferfee met de kopende club onder aftrek van de boekwaarde van de getransfereerde speler én onder aftrek van bijkomende kosten. Hierbij moet gedacht worden aan de aftrek van solidariteitsbijdragen aan clubs waar de getransfereerde speler in zijn jeugd heeft gespeeld alsmede eventuele bijkomende vergoedingen bij de transfers van spelers, intermediairs en voormalige clubs. Overigens zijn aandelen in transfers van spelers en intermediairs niet meer toegestaan sinds het voorjaar van 2015.

De boekwaarde van de getransfereerde speler is de waarde die de speler nog vertegenwoordigt op de balans op het moment dat hij wordt getransfereerd. Per saldo bedroeg het resultaat vergoedingssommen € 17.960.210,- en de afschrijvingen en afwaarderingen € 2.580.002,-. In dit laatste bedrag zijn naast de ‘gewone’ afschrijvingen ook de afwaarderingen verwerkt wegens het tussentijdse vertrek van onder andere Thomas Dalgaard en Jukka Raitala. In het resultaat vergoedingssommen zijn de opbrengsten verwerkt die sc Heerenveen is overeengekomen voor de transfers van onder andere Bilal Basacikoglu, Alfred Finnbogason, Daley Sinkgraven en Hakim Ziyech.

De transfers van Kristoffer Nordfeldt, Marten de Roon en Mark Uth zijn verwerkt in het huidige boekjaar 2015-2016 omdat deze transfers ná 1 juli 2015 zijn gerealiseerd. Door deze transfers is de liquiditeitspositie van sc Heerenveen positief. De stand van de liquide middelen per 30 juni 2015 bedroeg € 6.639.783,-. Omdat de kosten en opbrengsten per heden nog niet in evenwicht zijn en de verwachting bestaat dat de oplossingen om te kunnen komen tot een positief bedrijfsresultaat vóór resultaat vergoedingssommen nog de nodige tijd zullen vragen, is vorenstaand banksaldo van belang om een goede financiële huishouding te kunnen blijven voeren in de komende jaren.

Een belangrijk deel van de gerealiseerde transferopbrengsten is opnieuw in de spelersgroep geïnvesteerd. Afgelopen boekjaar 2014-2015 is € 4.093.437,- betaald aan vergoedingssommen voor onder andere Thomas Dalgaard, Sam Larsson, Younes Namli, Simon Thern en Henk Veerman. Omdat Caner Cavlan en Lucas Bijker voor 1 juli 2015 zijn gecontracteerd, is ook de investering in deze spelers in boekjaar 2014-2015 verantwoord. Investeringen in vergoedingssommen bestaan uit de overeengekomen transferfee, tekengelden en kosten voor intermediairs.

sc Heerenveen heeft geen leningen afgesloten. De langlopende schulden zoals deze in de balans per 30 juni 2015 zijn opgenomen, zijn de verplichtingen aan intermediairs met een looptijd van meer dan één jaar.

Op grond van jaarrekening 2014-2015 en de afgegeven prognose 2015-2016 verwacht sc Heerenveen wederom te worden ingedeeld in categorie III van de KNVB.

Klik hier voor de volledige versie van het jaarverslag.