Feanstore

Afrekenen

Ticketing

Afrekenen

Publieksregels

Op het bezoeken van wedstrijden van sc Heerenveen zijn verschillende reglementen van toepassing. In de eerste plaats is de bezoeker gebonden aan de Standaardvoorwaarden van de KNVB. Daarnaast hanteert sc Heerenveen haar eigen huisregels die gelden als een aanvulling op de Standaardvoorwaarden. Deze zijn opgenomen in het Huisreglement sc Heerenveen. Daarin zijn onder meer bijzondere regels opgenomen voor het bezoeken van uitwedstrijden van sc Heerenveen en beleid geformuleerd omtrent de rechten na afloop van een stadionverbod. Hieronder zal dieper op een aantal onderwerpen worden ingegaan.

KNVB Standaardvoorwaarden
De KNVB hanteert Standaardvoorwaarden, die van toepassing zijn op iedereen die een voetbalwedstrijd bijwoont waaraan een Nederlandse club deelneemt. Deze standaardvoorwaarden zijn gratis opvraagbaar bij de afdeling Supporters Service van sc Heerenveen en te lezen door te klikken op onderstaande link.
KNVB standaardvoorwaarden

Huisreglement sc Heerenveen
Daarnaast hanteert sc Heerenveen eigen huisregels. Deze huisregels zijn een aanvulling op de standaardvoorwaarden van de KNVB. Dit betekent dat het Huisreglement van sc Heerenveen en de Standaardvoorwaarden van de KNVB allebei van toepassing zijn op de toegang tot en het bijwonen van wedstrijden waar sc Heerenveen bij is betrokken. Het reglement geeft onder meer aan onder welke voorwaarden uitwedstrijden van sc Heerenveen kunnen worden bezocht. Het gaat er daarbij met name om dat de betreffende persoon over een geldige (seizoen)clubkaart beschikt en zich bij sc Heerenveen heeft laten registreren als bezoeker van uitwedstrijden. Het recht op het bezoeken van uitwedstrijden is puur persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar. Ook zijn in het reglement regels opgenomen omtrent de verstrekking van seizoenclubkaarten na afloop van een onvoorwaardelijk door sc Heerenveen en/of de KNVB opgelegd stadionverbod.

Het Huisreglement is gratis opvraagbaar bij de afdeling Supporters Service van sc Heerenveen en te lezen door te klikken op onderstaande link.
Huisreglement sc Heerenveen

Reglement uitwedstrijden sc Heerenveen
Klik hier voor het reglement uitwedstrijden sc Heerenveen.

Convenant betaald voetbal Heerenveen 2016-2017
Bij het Betaald Voetbal van sc Heerenveen zijn, in het kader openbare orde, rechtshandhaving en veiligheid, vijf verschillende partijen betrokken: sc Heerenveen, de Politie, het Openbaar Ministerie, de Veiligheidsregio Fryslân en de gemeente Heerenveen. Deze partijen zijn ieder verantwoordelijk voor hun eigen taakveld. Op het moment dat veiligheid in en om het stadion in het geding komt, treden deze partijen als één partij op, met een gezamenlijke aanpak: ‘Tolerant daar waar het kan, maar streng en vooral consequent wanneer dat nodig is’. Jaarlijks tekenen de partijen een convenant Betaald Voetbal waarin de afspraken staan die de partijen onderling maken. Het convenant is gratis opvraagbaar bij de afdeling Supporters Service van sc Heerenveen en te lezen door te klikken op onderstaande link.
Convenant Betaald Voetbal Heerenveen 2016-2017

Adviescommissie sc Heerenveen
Alvorens sc Heerenveen overgaat tot het nemen van maatregelen of het opleggen van straffen als gevolg van het overtreden van haar publieksregels, laat ze zich adviseren door de Adviescommissie sc Heerenveen. De rol en werkwijze van de commissie zijn nader geregeld in het Reglement Adviescommissie sc Heerenveen. Het Reglement Adviescommissie sc Heerenveen is gratis opvraagbaar bij de afdeling Supporters Service van sc Heerenveen en te lezen door te klikken op onderstaande link.
Reglement Adviescommissie sc Heerenveen

Klachtencommissie sc Heerenveen
Op klachten en /of bezwaren tegen gedragingen van sc Heerenveen waarbij sprake is van een rechtstreeks getroffen belang is het Reglement Klachtencommissie sc Heerenveen van toepassing. Klachten en /of bezwaren kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie. Tegen de daarop genomen beslissing van de directie staat beroep open bij de onafhankelijke Klachtencommissie.
Reglement Klachtencommissie sc Heerenveen

Regelgeving staanvak
Komende zaterdag wordt voor de eerste keer het vernieuwde staanvak op onze Noordtribune in gebruik genomen. Met het uitbreiden van het staanvak gaat een jarenlange wens van ons, onze supportersverenigingen en vele individuele supporters in vervulling. Met het uitbreiden van het staanvak kunnen we veel nieuwe supporters verwelkomen, onder hen supporters die voor het eerst gaan plaats nemen in een staanvak.
 
Voor het staanvak gelden aanvullende regels ten opzichte van zitplaatsen. De KNVB heeft op advies van en in samenwerking met The Stadium Consultancy enkele criteria opgesteld waaraan sc Heerenveen moet voldoen. Deze criteria vloeien voort uit opgedane buitenlandse ervaringen, maar worden ook ingegeven door de regelgeving vanuit de UEFA. Deze criteria hebben ook voor ons staanvak gevolgen. Bepaalde zaken zullen vanaf komend seizoen anders geregeld zijn in vergelijking met het staanvak zoals we dat de laatste jaren in ons stadion hebben gekend. Wat deze veranderingen inhouden kun je via onderstaande link bekijken.
Reglement staanvak

Zwarthandel
Onderdeel van de KNVB Standaardvoorwaarden is het verbod op zwarthandel. Hierover staat in de Standaardvoorwaarden het volgende vermeld:
'Het is uitdrukkelijk verboden toegangsbewijzen aan te bieden, (door) te verkopen of af te geven tenzij sprake is van een individuele transactie in de privésfeer en dit de veiligheid niet in gevaar brengt.'

Dit betekent dat het toegestaan is om een toegangskaart incidenteel te laten gebruiken door bijvoorbeeld een familielid of vriend(in), maar dat deze niet publiekelijk mag worden aangeboden. Het aanbieden op internetsites zoals Marktplaats is daarmee uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot oplegging van straffen. Zowel door de KNVB als sc Heerenveen wordt zwarthandel actief bestreden. Indien iemand verhinderd is om gebruik te maken van het toegangsrecht, kan dit recht worden overgedragen via het Secondary Ticketing systeem van sc Heerenveen.

Stadionverboden, hoe zit dat?
Als bezoeker van voetbalwedstrijden sta je er misschien niet bij stil dat er verschillende reglementen van toepassing zijn. Zowel voor de bezoeker, áls ook voor de betaald voetbalclub. In de eerste plaats is de bezoeker gebonden aan de Nederlandse wetgeving en aan de Standaardvoorwaarden van de KNVB. Deze voorwaarden kunnen worden beschouwd als algemene voorwaarden en worden van toepassing bij de koop van een toegangskaartje voor een wedstrijd of bij aanschaf van een seizoenkaart.

Daarnaast hanteert sc Heerenveen haar eigen huisregels die gelden als een aanvulling op de Standaardvoorwaarden. Deze zijn opgenomen in het 'Huisreglement sc Heerenveen'. Daarnaast gelden er nog bijzondere regels voor het bezoeken van uitwedstrijden van sc Heerenveen. Deze staan vermeld in het Reglement uitwedstrijden sc Heerenveen.

De reglementen zijn natuurlijk niet 'zo maar' opgesteld. Ze zijn er juist ter bescherming van supporters en hebben het doel de service aan het Nederlandse voetbalpubliek te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan gegevensverwerking van seizoen(club)kaarten en het geautomatiseerd kaartverkoopsysteem.

De bevoegdheid voor het opleggen van landelijke stadionverboden is tevens gebaseerd op de Standaardvoorwaarden. De betaald voetbalorganisaties hebben de KNVB gemachtigd om hun recht om personen de toegang tot hun stadion te ontzeggen uit te oefenen. Hierdoor is de KNVB in staat om - zelfs indien geen sprake is van een contractuele relatie tussen de KNVB en een supporter - een landelijk stadionverbod op te leggen.

De KNVB legt landelijke stadionverboden op aan supporters die zich bij of rondom voetbalwedstrijden - kort gezegd - misdragen.

Stadionverbod
In de meeste gevallen zal het opgelegde stadionverbod een 'landelijk stadionverbod' betreffen. Een dergelijk verbod wordt opgelegd als er gedrag is vertoond in strijd met de wet of met de standaardvoorwaarden.

Een betaald voetbalclub kan er ook voor kiezen om een lokaal stadionverbod op te leggen. Bijvoorbeeld als er gehandeld is tegen de huisregels of in afwachting van een landelijk stadionverbod voortkomend uit een proces-verbaal.

Wanneer er misdragingen zijn geweest in strijd met de wet en de politie een aanhouding heeft verricht zal er een proces-verbaal (PV) opgemaakt worden. Dit proces-verbaal gaat naar het Openbaar Ministerie en zij doet een melding bij de KNVB. De KNVB legt vervolgens het landelijk verbod op volgens de vastgestelde Richtlijn termijn stadionverboden. Bij een stadionverbod van tenminste 12 maanden wordt ook een boete opgelegd.

Zijn er misdragingen geweest in strijd met de standaardvoorwaarden dan kan de betaald voetbalclub een verklaring opstellen en een melding doen aan de KNVB. sc Heerenveen laat zich, in de meeste gevallen, eerst adviseren door haar adviescommissie. Deze commissie kan besluiten de supporter uit te nodigen voor een toelichting op de gebeurtenis. Vervolgens besluit sc Heerenveen tot het wel of niet melden bij de KNVB. De KNVB beoordeelt deze melding op volledigheid en zal indien volledig een landelijk stadionverbod opleggen volgens de Richtlijn termijn stadionverboden. Indien feitelijk fysiek geweld is gebruikt tegen een steward of ander in dienst zijnde personen dan wordt daarvan, zonder tussenkomst van de adviescommissie, door het bestuur van de club melding gedaan bij de KNVB.

Een landelijk stadionverbod wordt bij deurwaardersexploot aangezegd. De kosten daarvan (ongeveer 60 euro) komen ten laste van de betrokkene.

Supporters die het niet eens zijn met een door de KNVB opgelegd stadionverbod en/of geldboete kunnen hiertegen beroep aantekenen bij de commissie stadionverboden van de KNVB. De supporters die een lokaal stadionverbod hebben opgelegd gekregen vanuit de betaald voetbalclub kunnen een beroep indienen bij de klachtencommissie van sc Heerenveen. De klachtencommissie beperkt zich daarbij tot het beoordelen van de gevolgde procedure en gaat niet over tot een (hernieuwde) inhoudelijke behandeling.

Meer informatie kun je vinden op: www.knvb.nl/watdoenwe/stadionverboden

Privacy verklaring
sc Heerenveen respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden om onze dienstverlening aan u optimaal te laten verlopen. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking van persoonsgegevens door sc Heerenveen aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. Klik hier voor meer informatie.