Actievoorwaarden Clubtoto

1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door sc Heerenveen, gevestigd te Heerenveen aan het adres Abe Lenstra Boulevard 19 (hierna: sc Heerenveen), georganiseerde actie “ClubTOTO” (hierna: de Actie), ter promotie van TOTO.

2. De Actie loopt van 14 september 2021 t/m 20 september 2021 (hierna: de Actieperiode).

3. Eenieder die gedurende de Actieperiode deelneemt aan de Actie dient te voldoen aan onderstaande voorwaarden: Registratie via www.sc-heerenveen.nl/clubtoto (m.b.v. naam en e-mailadres); De deelnemer moet verklaren dat hij/zij akkoord gaat met deze Actievoorwaarden; De deelnemer moet verklaren dat hij/zij 18 jaar of ouder is.

4. Deelname aan de Actie geschiedt persoonlijk. Deelnemer krijgt met zijn registratie de gelegenheid om meerdere personen aan de Actie deel te nemen.

5. Indien een deelnemer aan de Actie instemt met het ontvangen van relevante aanbiedingen van TOTO per e-mail, is de deelnemer zich bewust van het feit dat voor uitvoering hiervan zijn persoonsgegevens door sc Heerenveen worden gedeeld met TOTO.

6. Persoonsgegevens van de deelnemer aan de Actie die instemt met het ontvangen van relevante aanbiedingen van TOTO, zal door TOTO op basis van gerechtvaardigd belang gebruikt worden voor:

  • Aan de hand van de persoonsgegevens vormt TOTO een profiel van de deelnemer en gebruikt TOTO dit profiel om gepersonaliseerde aanbiedingen samen te stellen;
  • Aanbieden van gepersonaliseerde advertenties op online platformen. Met behulp van een versleutelde vorm van het e-mailadres en/of telefoonnummer kan TOTO op social media platformen gepersonaliseerde advertenties aanbieden die zijn afgestemd op de interesses van de deelnemer en die van andere gebruikers van dat online platform;
  • Aanbieden van gepersonaliseerde advertenties via websites of sociale media kanalen van derden. Op basis van koppeling van de verstrekte persoonsgegevens met surfgedrag van de deelnemer kan TOTO je op websites en social media kanalen van anderen gepersonaliseerde aanbiedingen tonen.

7. Indien een deelnemer aan de Actie zijn toestemming voor het ontvangen van relevante aanbiedingen per e-mail wil intrekken of bezwaar heeft het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden onder punt 6 door TOTO, dan kan conform de voorschriften op https://www.toto.nl/privacy-verzoeken beroep worden gedaan op zijn privacy rechten.

8. sc Heerenveen is niet verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens door TOTO. Het privacy statement en meest actuele informatie over verwerking van persoonsgegevens door TOTO is terug te vinden op https://www.toto.nl/privacy.

9. Na afloop van de Actie wordt de prijs verloot onder alle voor deze Actie geregistreerde deelnemers.

10. De winnaar krijgt uiterlijk een dag na sluiten van de Actie een persoonlijk bericht via het e-mailadres en/of telefoonnummer waarmee de winnaar heeft deelgenomen aan deze Actie en dient uiterlijk twee dagen na de Actie de door sc Heerenveen gevraagde gegevens door te sturen. In het geval sc Heerenveen de gevraagde gegevens niet tijdig ontvangt (d.w.z. binnen twee dagen na de Actie), dan wordt geacht dat deze deelnemer heeft afgezien van zijn/haar prijs. De prijs komt dan toe aan de eerste reserve winnaar.

11. Deelnemers waarvan blijkt dat de opgegeven gegevens incorrect zijn of dat zij niet 18 jaar of ouder zijn worden uitgesloten van deelname aan de Actie en krijgen geen prijs.

12. De prijs kan niet worden ingewisseld voor contanten en/of andere prijzen.

13. Op verzoek van sc Heerenveen dient een winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij sc Heerenveen bij het innen van de prijs.

14. Voor deelname moet men 18 jaar of ouder zijn en Nederlands ingezetene.

15. Werknemers van sc Heerenveen en alle andere bij de totstandkoming van deze actie betrokken partijen zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.

16. Eventuele kansspelbelasting over de prijs wordt door sc Heerenveen afgedragen.

17. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt sc Heerenveen zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

18. sc Heerenveen behoudt zich het recht voor inzendingen te verwijderen en/of uit te sluiten van deelname aan de Actie:

  • die inbreuk maken op de privacy, (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder portretrecht) of andere rechten van derden;
  • met ongepaste, hinderlijke, lasterlijke, beledigende, bedreigende, inbreukmakende, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie die op enigerlei wijze inbreuk maken op persoonlijke rechten van anderen;
  • indien deze reclame-uitingen van andere merken bevatten;

onder de naam van iemand anders.

19. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan sc Heerenveen.

20. sc Heerenveen is gerechtigd om de Actie, dan wel een deel van de Actie te beëindigen, dan wel om (tussentijds) deze Actievoorwaarden te wijzigen, indien naar hun oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Er zal geen wijziging doorgevoerd worden die nadelig is voor de deelnemers.

21. De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.

22. sc Heerenveen is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.

23. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist sc Heerenveen.

24. De Actievoorwaarden zijn te vinden op www.sc-heerenveen.nl/actievoorwaarden-clubtoto

25. Elke genodigde moet in het bezit zijn van een:

  • Volledige coronavaccinatie met een Europees goedgekeurd vaccin, of;
  • Bewijs dat je minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona, of;
  • Een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor het evenement via Testen voor Toegang

Heb je al wel je volledige vaccinatie gehad, maar is dat nog geen 14 dagen geleden? Dan dien je je ook te laten testen.

26. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij sc Heerenveen bv, Postbus 513 8440 AM Heerenveen, via e-mail: supportersservice@sc-heerenveen.nl. Ook vragen met betrekking tot de Actievoorwaarden en/of de Actie kunnen met behulp van deze gegevens worden gesteld.