Actievoorwaarden Koning van de wedstrijd

1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door sc Heerenveen B.V., gevestigd te Heerenveen aan het adres Abe Lenstra Boulevard 19 (hierna: sc Heerenveen), georganiseerde actie “Koning vd Wedstrijd” (hierna: de Actie).

2. De Actie loopt van 13 augustus 2021 t/m 15 mei 2022 (hierna: de Actieperiode).

3. Eenieder die gedurende de Actieperiode deelneemt aan de Actie dient te voldoen aan onderstaande voorwaarden:
 - De deelnemer kiest per wedstrijd zijn ‘Koning vd Wedstrijd’
 - Registratie via https://www.sc-heerenveen.nl/koning(m.b.t. naam. mailadres en leeftijd);
 - De deelnemer moet verklaren dat hij/zij akkoord gaat met deze Actievoorwaarden en het privacyreglementvan sc Heerenveen B.V.;
- De deelnemer moet verklaren dat hij/zij 18 jaar of ouder is.

4. Een deelnemer kan per wedstrijd één keer stemmen op zijn Koning vd Wedstrijd.

5. De prijs wordt verloot onder alle voor deze Actie geregistreerde deelnemers welke hebben gestemd op de Koning vd Wedstrijd met de meeste stemmen.

6. De winnaar krijgt uiterlijk 5 dagen na de wedstrijd bericht door middel van een persoonlijk bericht via het e-mailadres waarmee de winnaar heeft deelgenomen aan deze Actie en dient uiterlijk binnen 7 dagen te reageren op dit bericht. In het geval sc Heerenveen de gevraagde reactie niet tijdig ontvangt, dan wordt geacht dat deze deelnemer heeft afgezien van zijn/haar prijs. De prijs wordt dan uitgegeven aan de reserve winnaar.

7. Deelnemers waarvan blijkt dat de opgegeven gegevens incorrect zijn of dat zij niet 18 jaar of ouder zijn worden uitgesloten van deelname aan de Actie en krijgen geen prijs.

8. De prijs, een sc Heerenveen shirt of iets van eenzelfde waarde, heeft een totale waarde van €65,- exclusief btw. De prijs kan niet worden ingewisseld voor contanten en/of andere prijzen.

9. Op verzoek van sc Heerenveen dient een winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij sc Heerenveen bij het innen van de prijs.

10. Voor deelname moet men 18 jaar of ouder zijn en Nederlands ingezetene.

11. Eventuele kansspelbelasting over de prijs wordt door sc Heerenveen afgedragen.

12. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt sc Heerenveen zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

13. sc Heerenveen behoudt zich het recht voor inzendingen te verwijderen en/of uit te sluiten van deelname aan de Actie:
- die inbreuk maken op de privacy, (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder portretrecht) of andere rechten van derden;
- met ongepaste, hinderlijke, lasterlijke, beledigende, bedreigende, inbreukmakende, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie die op enigerlei wijze inbreuk maken op persoonlijke rechten van anderen;
- indien deze reclame-uitingen van andere merken bevatten;
- onder de naam van iemand anders.

14. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan sc Heerenveen.

15. sc Heerenveen is gerechtigd om de Actie, dan wel een deel van de Actie te beëindigen, dan wel om (tussentijds) deze Actievoorwaarden te wijzigen, indien naar hun oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Er zal geen wijziging doorgevoerd worden die nadelig is voor de deelnemers.

16. De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.

17. sc Heerenveen is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.

18. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist sc Heerenveen.

19. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij sc Heerenveen bv, Postbus 513 8440 AM Heerenveen, via e-mail: supportersservice@sc-heerenveen.nl.